A kosár üres
Garancia, szavatosság, jótállás

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS


12.1.    Szavatosság

 

Minőségi kifogás esetén Ön szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis jelen esetben a Szolgáltató hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a honlapon feltüntetett és a Szolgáltató által meghatározott tulajdonságoknak. Ön a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációt, kifogást, Ön a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a Szolgáltatóval közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy kéthónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a Szolgáltató részére.  A szerződés teljesítését követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató akkor mentesül a felelősség (szavatosság) alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Ha a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Hat hónap elteltével vita esetén azonban már Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Hibás teljesítés esetén Ön
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Szolgáltató bizonyos termékeket (pl. légzésvédelem) csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik, feltéve hogy a kibontást követően derül ki hogy a termék minősége nem megfelelő.


b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni – választása szerint –, Ön árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.  

Amennyiben a Szolgáltató hibájából nem a megrendelésben szereplő termék kerül kiszállításra –azaz hibás teljesítés történik– Szolgáltató viseli az áru visszavételével és kiküldésével kapcsolatosan felmerülő összes költséget, beleértve a Szolgáltató telephelyére történő visszaszállítási költséget is. Ilyen esetben a Szolgáltató az Önnel való egyeztetést követően a lehető legrövidebb időn belül kiküldi a kérdéses terméket.

 

12.2.    Jótállás

 

Az áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre, kívételt képezhetnek ez alól egyes AKCIÓS termékek, melyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Önnek történő átadásának a napja. Azonban szolgáltató nem értékesít, a kötelező jótállás alá tartozó termékeket. Szolgáltató a gyártó által önként vállalt jótállási időt biztosítja vásárlói részére, mely jótállási időt minden esetben a termékhez mellékelt jótállási jegy tartalmaz.

Szolgáltató vállalja, hogy Vevőinek a garanciális ügyeik intézése esetén segítséget nyújt, és a Vevő érdekében a forgalmazóknál eljár. Amennyiben a Vevő ezen igényével keresi meg Szolgáltatót úgy a garanciális termék Szolgáltató telephelyére való visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli. A garanciális csere vagy javítás után a terméket telephelyünkön lehet átvenni, melyről a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben a Vevő telephelyünkön az árut nem tudja átvenni, saját költségén kérhet kiszállítást. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes esetekben a garanciális ügyintézést megtagadja és azt a Vevőnek a forgalmazóval kell direktben intéznie.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

 

Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím:      Csaba-Pólus kft 5600 Békéscsaba Lipták A. u. 7.

Telefonszám:             66/323-381

E-mail:           csabapolus@t-online.hu

 

Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat, panaszokat a 13. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol az Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató az Ön által előterjesztett kifogásokat, panaszokat a 13. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-16:00 óra között fogadja.

 

13.1.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály
Címe: 5601 Békéscsaba, József A. u. 2-4.; Pf.: 284
Telefonszáma: (66) 546-150, (66) 546-151
Fax száma: (66) 546-140
E-mail cím: fogyved@bekes.gov.hu

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
(66) 324-976, 446-354, 451-775
bmkik@bmkik.hu

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéscsabai Járásbíróság

5601 Békéscsaba, Árpád sor 4.

Levelezési cím

5601 Békéscsaba, Pf.: 131.

Központi telefonszám: +36 66 321 211

E-mail cím:birosag_bcsaba@birosag.hu

 

Online vitarendezési Platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

Elállási Jog

Ön  jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mail) és megerősítésként szóban (Skype-on vagy mobiltelefonon) Szolgáltató  ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben Önt semmilyen költség nem terheli.

Ön jogosult a termék kézhezvételét követő 14 napon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni és a sérülésmentes, eredeti csomagolású, terméket a vásárlást igazoló számlával együtt visszaküldeni vagy saját szállítóeszközén visszavinni a Szolgáltató telephelyére.

Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen, akár írásban, akár szóban közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséggel együtt) az elállás közlésétől számított 14 napon belül az Ön részére visszatéríteni. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége Önt fogja terheli.

Elállás esetén Ön a saját költségén köteles a termékeket visszajuttatni a Szolgáltató fent megjelölt címére. Önt ezen felül semmilyen egyéb költség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha nyilatkozatát a 14 nap lejárta előtt elküldi. Postai levél útján történő elállás esetén, a levél postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. Levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató követelheti Öntől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, sérülésmentes és újra eladható állapotban, akkor Ön kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlása arra vezethető vissza, hogy Ön azt nem rendeltetésének megfelelően használta.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződés szerinti termék helyett a „Jótállás és szavatosság” pontban leírtak szerinti helyettesítő termékkel teljesít, elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségeit Szolgáltató viseli.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárló (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Szolgáltató javasolja, hogy az elállási jog gyakorlása előtt érdeklődjön telefonon Szolgáltató munkatársainál, hogy az adott termékkel kapcsolatosan hogyan jogosult  ill. jogosult-e az elállási jog gyakorlására. Természetesen, ha Ön a megrendelt áru átvételét követően valamely termékkel nincs megelégedve, úgy Szolgáltató azonnal segítséget nyújt Önnek elállási jogának gyakorlásában.

 

Az alábbi esetekben Ön nem gyakorolhatja elállási jogát:

Az elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése(törése, összezúzása, felbontása), vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi.

Ennek megfelelően Szolgáltató, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és a termék eredeti állapotának megfelelő állapotában átadott termékek visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat az Ön részére megtéríteni!

Amennyiben Ön a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy a továbbiakban már nem értékesíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és a Szolgáltató nem kötelezhető a vételár visszatérítésre.

Szolgáltató saját hatáskörben és egyedi elbírálás alapján dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, a fent meghatározott azon esetekben, amikor  a Ön nem élhet elállási jogával. Szolgáltató ilyen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből levonhatja azt.

6. Méretcsere
 

Méretcserét kizárólag a raktárkészletünkről értékesített termékek esetében áll módunkban biztosítani. Méretcsere esetén a cserével kapcsolatos esetleges postaköltséget a vásárlónak kell vállalnia!                                                                                             
 

 Amennyiben a raktárkészletről megvásárolt terméket méretprobléma miatt szeretné
cserélni, de az adott típusból már nem áll rendelkezésünkre megfelelő méret,
módjában áll, egyéb raktárkészletünkről elérhető terméket választani, illetve
fogyasztóként élhet az elállás jogával is